Tra cứu hồ sơ trực tuyến
* Tổ chức, cá nhân sử dụng số Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ
Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý,
chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.